Analyser

Vi hjälper läkemedelsföretag och andra produktionsföretag att förebygga och undanröja kostsamma driftstörningar och kvalitetsproblem. Med analyser och forensisk metodologi utreder vi orsaker och betydelse av föroreningar, skador och driftstopp. Vi levererar data, rapporter och slutsatser som snabbt kan omsättas i faktiska åtgärder. Utredningsrapporterna används som stöd för myndighetsgodkännanden och kan klargöra ansvarsförhållanden vid kundklagomål eller processhaverier.

Vi hyr in oss i närliggande universitetslaboratorier för snabb åtkomst till modern analysutrustning. Partiklar, fibrer, beläggningar och andra föroreningar och objekt karakteriseras och identifieras med exempelvis mikroskop, SEM/EDX, FTIR, Raman, XPS, XRD och ytprofilmätningar. Mätdata processas, analyseras och visualiseras med egenutvecklad programvara i Python och kommersiella analysprogram. Identifieringen av substanser och objekt stödjs av databassökningar och jämförelser med referensprov och litteraturdata.

Vi för noggrann bok över batcher, prover, enskilda partiklar, data och hur och när prover hanteras, analyseras och förvaras. Detta ger god spårbarhet och gör det möjligt att få en översiktlig bild av data i alla analysserier, undersöka beroenden av olika faktorer över tid och koppla resultaten till kundens egna databassystem.

Vi kan fungera som företagets analyslaboratorium för både kvalitetskontroll, hantering av avvikelser och FoU. Vi gör även uppdrag hos kund som exempelvis projektledare eller principal investigator.

Kemiska analyser och materialkarakterisering. Forensiska undersökningar. Utvärdering av skador. Kemisk felsökning. Konsultuppdrag hos kund.

För att ligga i framkant deltar vi som analyspartner i bidragsfinansierade utvecklingsprojekt. Exempelvis har vi deltagit i industriella forskningsprojekt om grafen och metalliska material, bland annat vid synkrotronljusanläggningar som MAX IV och Petra-3. Detta gör att vi, tillsammans med forskare och partners, har möjlighet att erbjuda specialmätningar med avancerade tekniker.