Industriprojektportalen

Vi listar aktuella utlysningar för industriprojekt med få partners som är hanterbara för små och medelstora företag. Dubbelkolla uppgifter på finansiärernas hemsidor innan ni söker. Kontakta oss för hjälp i ansökningsprocessen eller under projektet.

DeadlineUtlysningProgram/Finansiär
10 sep 2019
Utveckling av visionsdrivna innovationsmiljöer inom hälsa
Vinnova - Hälsa
12 sep 2019
EUROSTARS - marknadsnära utvecklingsprojekt med fokus på mindre företag
EUREKA
12 sep 2019
FoU-projekt för utveckling och ökad användning av biobränslen för flyg.
Energimyndigheten - biobränslen för flyg
12 sep 2019
Smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi
Eurostars special för Sverige, Sydkorea och Finland
16 sep 2019
Utveckling och förbättring av processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg – ny teknik med kommersiell potential!
Energimyndigheten - biodrivmedel
17 sep 2019
Utveckling av energismarta tjänster, produkter och affärsmodeller baserat på design- och beteendevetenskap
Energimyndigheten - design för energieffektiv vardag
17 sep 2019
Utveckling av innovativa digitala hjälpmedel som gör människor delaktiga och ger dem bättre funktionsförmåga
Vinnova - Digitala hjälpmedel
17 sep 2019
Utveckling av lösningar för cirkulära produktflöden - elektronik, ellagring, livsmedel, bygg
RE:Source

17 sep 2019
Forskning som bidrar till ett samhälle med resurseffektiva, tillgängliga och jämlika transporter
Energimyndigheten - effektiva transporter
17 sep 2019
Utveckling av biobaserade produkter, öppet för finska partners
Vinnova - Bioinnovation
26 sep 2019
Stöd till ytterligare forskningsaktiviteter för befintliga IMI-konsortier
Vinnova - medicinska innovationer
26 sep 2019
Medicinska innovationsprojekt som exempelvis (!) rör digital patologi, AI, hälsoutvärderingar och livskvalitetsdata.
Vinnova - medicinska innovationer
1 okt 2019
Genomförbarhetsstudier inför större satsningar på snabb utveckling av ny teknik för elektrifierade fordon, fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner.
Energimyndigheten - elektrifiering av transporter
9 okt 2019

Upp till 2,5 MEUR till ett enda företag för kommersialisering.
Horizon - SME Instrument fas 2
14 okt 2019
Internationella samarbeten. Feedback från Vinnova på föransökan 9 september.
CELTIC-NEXT – informations- och kommunikationsteknik
22 okt 2019
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
t.o.m. 23 okt 2019
Medfinansiering av EU-projekt inom Energimyndighetens områden
Energimyndigheten - stöd för EU-projekt
31 okt 2019
Industridrivna innovationsprojekt inom flygteknik, bioekonomi, IKT/IOT (Smarta städer, gruvor, mobilitet) och hälsa
Vinnova – samarbeten med Sao Paolo
t.o.m. 31 okt 2019
Projektering inför energieffektivisering i industrin
Energisteget
31 okt 2019
Internationella samarbeten. Projektskiss, steg 1 av 2.
ITEA3 – mjukvara, system och tjänster
5 nov 2019Innovation för digitaliserat och automatiserat transportsystem
Drive Sweden - Utmaningsdriven innovation
6 nov 2019

50 kEUR till företag för förstudier och affärsplanering
Horizon - SME Instrument fas 1
7 nov 2019
Förstudier, innovationsprojekt och pilotprojekt för hållbar gruv- och metallutvninning
Gruv- och metallutvinning
14 nov 2019
Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Vinnova – samarbeten med Tyskland
15 nov 2019
FoU för effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Energimyndigheten - kulturhistoriska byggnader
20 nov 2019
Industriforskning med synkrotronljus och neutronstrålar
Vinnova – industriforskning vid storskaliga anläggningar
26 nov 2019
Planering av forsknings- och innovationsprojekt inom flygteknik, bioekonomi, IKT/IOT (Smarta städer, gruvor och mobilitet).
Vinnova – samarbeten med Brasilien
t.o.m. 29 nov 2019
Kompetensförstärkning i småföretag
Medtech4Health
28 nov 2019
Innovationsprojekt i samverkan mellan minst två sektorer för bättre prevention, diagnos, monitorering eller behandling.
Swelife, Medtech4Health
29 nov 2019
Projektskisser inför olika Eureka-projektformer. Feedback från Vinnova.
SWII 2019 – samarbeten med Schweiz
3 dec 2019
Innovationsprojekt inom Eureka Networks för främst franska och svenska företag inom smart mobilitet med innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem.
Fransk-svenska samarbeten om smart mobilitet
11 dec 2019
Fordonsrelaterad FoU med koppling till energieffektivitet, förnybara bränslen, lägre miljöpåverkan samt global konkurrenskraft.
Energimyndigheten - FFI Energi & Miljö
vintern 2019
Innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation för utveckling av fordonssektorn
Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
vintern 2019
Projekt för effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.
Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
vintern 2019
FoU för produktion av nya produkter, komponenter och material med låg miljöpåverkan
Hållbar produktion - FFI
vintern 2019
Fou för ökad trafiksäkerhet och automatisering.
Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
8 jan 2020
Upp till 2,5 MEUR till ett enda företag för kommersialisering.
Horizon - SME Instrument fas 2
12 feb 2020
50 kEUR till företag för förstudier och affärsplanering
Horizon - SME Instrument fas 1
13 feb 2020
Internationella samarbeten. Fullständig ansökan, steg 2 av 2.
ITEA3 – mjukvara, system och tjänster
19 feb 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
5 mar 2020
Nyskapande förstudier - i första hand för tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Andra bedömningstillfället.
Vinnova - Bioinnovation
18 mar 2020
Upp till 2,5 MEUR till ett enda företag för kommersialisering.
Horizon - SME Instrument fas 2
20 apr 2020
Utveckling av innovativa digitala hjälpmedel som gör människor delaktiga och ger dem bättre funktionsförmåga
Vinnova - Digitala hjälpmedel
t.o.m. 30 apr 2020
Miljöstudier inför energieffektiv investering av små och medelstora företag
Energieffektivisering
6 maj 2020
50 kEUR till företag för förstudier och affärsplanering
Horizon - SME Instrument fas 1
15 maj 2020
Projekt inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer.
Vinnova – samarbeten med Kina
19 maj 2020
Upp till 2,5 MEUR till ett enda företag för kommersialisering.
Horizon - SME Instrument fas 2
löpande till 20 maj 2020Energikartläggning i små och medelstora företag
Energimyndigheten
9 jun 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
2 sep 2020
50 kEUR till företag för förstudier och affärsplanering
Horizon - SME Instrument fas 1
7 okt 2020
Upp till 2,5 MEUR till ett enda företag för kommersialisering.
Horizon - SME Instrument fas 2
27 okt 2020
Upp till 3 MEUR för industrialisering i små konsortier.
Horizon - Fast Track to Innovation
4 nov 2020
50 kEUR till företag för förstudier och affärsplanering
Horizon - SME Instrument fas 1